Marina u Ičićima bit će prva ACI marina u koju će biti implementirane vodikove tehnologije

Marina u Ičićima bit će prva ACI marina u koju će biti implementirane vodikove tehnologije

Intervju s dr.sc. Ivanom Herakom, članom Uprave ACI d.d. za financije, korporativno pravo i ljudske resurse objavljenom u Glasu Istre, prenosimo u cijelosti.

Autor: Milan PAVLOVIĆ

Foto: Milivoj Mijošek

NAJVEĆI LANAC MARINA NA MEDITERANU PREDVODNIK JE ZELENE TRANZICIJE

Na osnovama postavljenima kroz Europski zeleni plan, prelazak na održive izvore energije u posljednjih nekoliko godina jedna je od osnovnih odrednica politike EU-a u kojoj aktivno sudjeluje i Hrvatska. U ožujku 2022. godine Hrvatski sabor donio je Hrvatsku strategiju za vodik do 2050. godine, koja određuje okvirne mogućnosti razvoja proizvodnje, pohrane, transporta i općenito uporabe vodika s ciljem smanjenja CO2 emisija. Kako je navedeno u Strategiji, poseban oblik međunarodne suradnje vezan je uz potencijalnu uspostavu dolina vodika (Hydrogen Valleys), regionalnih sustava smještenih unutar više država koji povezuju proizvodnju vodika, transport i različite krajnje korisnike.

Republika Hrvatska je u projekt Dolina vodika Sjeverni Jadran uključena zajedno s Republikom Slovenijom i Autonomnom talijanskom regijom Friuli, Venezia Giulia. S obzirom na intenciju što brže prilagodbe, odnosno tranzicije na zelenu energiju, na razini EU započelo je raspisivanje niza natječaja, iz kojih se mogu povlačiti sredstva upravo u svrhu opisane uporabe vodika. Tako je na natječaj Dolina vodika Sjeverni Jadran, Program Horizont Europa -Zajedničko poduzeće – Partnerstvo za čisti vodik 2022. godine aplicirao ACI d.d., najveći lanac marina na Mediteranu, koji se tako pozicionirao kao jedan od predvodnika zelene tranzicije u hrvatskom turizmu.

Izazovno razdoblje

O viziji odnosno problematici implementacije vodikovih tehnologija u sustav ACI-jevih marina razgovaramo s dr. sc. Ivanom Herakom, članom Uprave ACI-ja d.d. za financije, korporativno pravo i ljudske resurse, u čijoj nadležnosti je spomenuta problematika. Za početak, zanimalo nas je s kojom je namjerom ACI s projektom marine Ičići aplicirao na javni poziv za bespovratna sredstva programa Horizon Europe, odnosno koja je svrha i cilj spomenutog projekta.

– Glavni cilj projekta je da u naš sustav implementiramo energetska rješenja i inovacije koje uključuju i tehnologije vodika, čime će se istovremeno provoditi Europski zeleni dogovor i Europska vodikova strategija. I Europska komisija i hrvatska Vlada uvjereni su da je integracija vodikovih ekosustava učinkovit način za prelazak na ugljično neutralno društvo. S vodikovom dolinom partneri žele potaknuti prelazak na integrirani ekosustav u području energetike. ACI se ovdje definitivno profilirao kao jedan od vodećih partnera u projektu. Spomenuto Partnerstvo uključuje 34 organizacije iz tri države, a pokriva cijeli lanac vrijednosti, od proizvodnje preko skladištenja i distribucije do konačne krajnje upotrebe vodika kao ključnog energetskog vektora u više sektora.

Uprava ACI-ja je procijenila da energetska tranzicija predstavlja izazovno razdoblje s mnogo neizvjesnosti, odnosno da će suradnja s drugim industrijskim i tehnološkim partnerima i pionirima razvoja, uz podršku triju Vlada, doprinijeti da ACI s novom energetskom infrastrukturom pozicionira kao ključni pokretač energetske tranzicije u hrvatskom turizmu i pomorskoj industriji. U tom kontekstu inovacijski razvojni projekt u Ičićima u naravi predstavlja pilot instalaciju inovacije, gdje želimo uspostaviti energetski samodostatno učinkovito energetsko čvorište. Želja nam je da marina u Ičićima postane prva ACI marina u kojoj bi se razvio cijeli lanac vrijednosti vodika, od OIE-PV, skladištenja energije, mjera energetske učinkovitosti i pomorskog prometa te korištenja vodika.

– Za pretpostaviti je da implementacija projekta podrazumijeva znatno učešće bespovratnih sredstava u strukturi financiranja investicije. Koji sve izvori, vezani za realizaciju projekata na vodik, ACI-ju stoje na raspolaganju?

– Projekt Dolina vodika Sjeverni Jadran pretpostavlja osiguranje sufinanciranja projekata kroz druge natječaje, djelomice i vlastitim sredstvima. Praktički, za sredstva za navedene projekte može se aplicirati u različitim fazama razvoja projekata vezanih uz implementaciju vodikovih tehnologija. Aplicirati se može u fazi istraživanja i razvoja projekta, demonstracije projekta, fazi komercijalizacije projekta i fazi koju možemo definirati kao ostalo.

U odnosu na sve spomenute faze projekta, na raspolaganju su sredstva iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (NPOO), primjerice pod stavkom NPOO-a C3.2.R3-I1- Uvođenje funkcionalnijeg programskog okvira projektnog financiranja istraživanja razvoja i inovacija odnosno mjerom C1.1.R1-13- Korištenje vodika i novih tehnologija. U svim fazama može se računati i na sredstva iz Programa konkurentnosti i kohezije (PPK) za razdoblje 2021-2027.godine, naročito u segmentu RSO 1.1. -Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija, segmentu RSO 1.4.- Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo , segmentu RSO2.2.- Promicanje obnovljive energije te RSO2.3.-Razvoj pametnih energetskih sustava, mreža i skladištenja izvan mreže TEN-E. Tu su i sredstva iz Integriranog teritorijalnog programa (ITP) za razdoblje 2021-2027. godine. Kod ITP-a posebno želim naglasiti da su nam na raspolaganju sredstva koja se dodjeljuju u okviru Strateškog partnerstva za inovacije, Podrške inovacijskim klasterima i Podrške razvoju pametnih vještina za industrijsku tranziciju.

U fazi istraživanja i razvoja te fazi demonstracije najviše se može aplicirati na Horizon program, EEA and Norwegian Grants, Inovacijski fond i LIFE. U fazi komercijalizacije projekta na raspolaganju su Modernizacijski fond, CEF promet, Invest EU, i EIB, dok su u odnosu na ostalo na raspolaganju Program učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2021-2027., Instrument za tehničku potporu, IPCEI, Interreg, Hydrogen bank i EMFAF.

– Na stranicama HANFE može se pronaći objava ACI-ja u kojoj se navodi da ACI d.d i dalje ima namjeru biti uključen u tom lancu u proizvodnom dijelu vodika te u inovacijama za njegovu primjenu, ali samo pod uvjetom da isto bude u skladu s posebnim propisima te prethodno utvrđeno kao održivo i isplativo za Društvo. Stoga se u ovoj fazi ne može govoriti o daljnjem poduzimanju ikakvih konkretnih pravnih i financijskih obaveza glede navedenog projekta dok se ne ispune normativne, prostorno-planske, imovinsko-pravne i gospodarske pretpostavke za realizaciju projekta. O čemu se tu konkretno radi?

– ACI je Društvo s više od 600 dioničara od kojih najveći udjel, 78 posto, ima Republika Hrvatska. Svaka informacija koju bilo koji član Uprave javno iznosi može imati utjecaj na cijenu dionica koje kotiraju na burzi. Stoga je moja obaveza, kao i obaveza svakog člana Uprave, da dioničarima da potpunu i jasnu informaciju o svakoj bitnoj aktivnosti ili projektu. U konkretnom slučaju, ako bi objavili da smo pokrenuli postupke za implementaciju vodikovih tehnologija, a istovremeno ne bi posredovali informaciju da je pritom nužno ispuniti pretpostavke koje smo naveli u priopćenju koju smo poslali HANFI, doveli bi dioničare u zabludu.

– Možete li pojasniti o kojim se pretpostavkama radi?

– U najkraćim crtama, kad su u pitanju zakonske pretpostavke za implementaciju vodikovih tehnologija, navesti ću primjerice da vodik kao energent nije normiran hrvatskim zakonodavstvom. Nadalje, svako pretvaranje energije iz obnovljivih izvora energije, fizikalnim ili kemijskim procesom u drugi oblik energije, u konkretnom slučaju u vodik, smatra se proizvodnjom energije. Budući da proizvodnja energije predstavlja energetsku djelatnost to je za obavljanje spomenute djelatnosti potrebno ishoditi odobrenje HERA-e. Prethodno je potrebno ispuniti sve tehničke, kadrovske i administrativne preduvjete za obavljanje energetske djelatnosti.Isto tako, za izgradnju energetskog objekta, odnosno postrojenja za proizvodnju energije, potrebno je da je isto predviđeno prostorno-planskom dokumentacijom, što u konkretno slučaju marine Ičići nije slučaj, te je stoga potrebno pokrenuti inicijativu za izmjenu prostorno-planske dokumentacije u cilju omogućavanja izgradnje energetskog objekta. Prije ishođenja akta o gradnji nužno je provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Nakon zadovoljenja prethodnog uvjeta potrebno je ishoditi odgovarajući akt o gradnji, nakon čega se može započeti s radovima.

Energetska djelatnost

– S obzirom na navedeno, pretpostavljam da ACI ne može obavljati energetsku djelatnost temeljem važećih koncesijskih ugovora?

– Točno. S obzirom na to da se veći dio zahvata planira na koncesijskim područjima, tada je potrebno izvršiti izmjenu ugovora o koncesiji, budući da obavljanje energetske djelatnosti nije obuhvaćeno postojećim ugovorom o koncesiji. Ne treba posebno naglašavati da je koncesionaru koji izvršava ugovor o koncesiji zabranjeno obavljanje djelatnosti izvan opsega djelatnosti koncesije koji je određen ugovorom o koncesiji. Izmjenu ugovora o koncesiji bilo bi potrebno izvršiti tako da koncesija obuhvati pored gospodarskog korištenja luke posebne namjene i obavljanje energetske djelatnosti. Naime, sukladno članku 63. Zakona o koncesijama, izmjena ugovora o koncesiji smatra se bitnom, između ostaloga, ako izmjena znatno proširuje opseg djelatnosti koncesije radi uključivanja robe, radova ili usluga koji nisu bili uključeni u ugovor o koncesiji. U slučaju bitnih izmjena pokreće se novi postupak davanja koncesije i sklapa se novi ugovor o koncesiji. Prije zaključenja ugovora o koncesiji potrebno je još provesti niz radnji, ACI mora izraditi dokumentaciju koja sadržava detaljnu analizu proračunskih učinaka predloženih izmjena ugovora o koncesiji s pripadajućim obrazloženjima , mora dati procjenu vrijednosti koncesije nakon izmjene ugovora o koncesiji koja opisuje obaveze i prava koncesionara u odnosu na ugovor o koncesiji za koji se predviđaju izmjene, uključujući podjelu rizika koji mogu biti posljedica izmjena ugovora o koncesiji, obrazloženje ostalih učinaka koji nastaju kao posljedica izmjene ugovora o koncesiji, nakon čega slijedi provedba novog postupka davanja koncesije u skladu s trenutno važećim propisima.

– Spomenuli ste i gospodarske pretpostavke potrebne da bi se išlo u realizaciju projekata implementacije vodikovih tehnologija. Što to podrazumijeva?

– Prethodno sam naveo koje nam mogućnosti stoje na raspolaganju kada je u pitanju korištenja bespovratnih sredstava iz raznih izvora. Naravno da ćemo aplicirati na sve moguće natječaje i javne pozive, ali u ovom trenutku nemoguće je procijeniti na koji udio bespovratnih sredstava možemo računati. No, nije sporno da će omjer financiranja projekata, mislim tu omjer udjela bespovratnih i vlastitih sredstava potrebnih za realizaciju svakog pojedinog projekta, imati odlučujući učinak na fizibilnost svake projektne ideje. Razumljivo je da ćemo ići u realizaciju samo onih projekata koji su za ACI isplativi, zaključio je Herak.

Scroll to Top
Scroll to Top