OPĆI UVJETI I PRAVILA ONLINE REZERVACIJE VEZA ZA BROD U ACI MARINAMA

Usavršavanjem sustava bookinga putem interneta ACI d.d preko svojih internetskih stranica www.aci-marinas.com stvara nove trendove u nautičkom turizmu Jadrana. Opći uvjeti sastavni su dio Ugovora koji se sklapa između ACI d.d. kao pružatelja usluge korištenja veza te korisnika usluge veza. Korisnik veza za brod je svaka pravna ili fizička osoba koja je sklopila ugovor sa ACI d.d. kojim je rezervirala i uplatila uslugu korištenja veza.

Definicije i pojmovi

Usluga – usluga rezervacije i usluga korištenja veza za brod putem booking servisa na stranicama www.aci-marinas.com
Korisnik usluge – fizička ili pravna osoba Ugovorna strana – Korisnik i Pružatelj usluga Pružatelj usluga – ACI d.d.
Ugovor – elektronički dokument kojim se potvrđuje rezervacija veza u ACI marini

Rezervacija i uplata

Korisnik usluge veza može osobno rezervirati i uplatiti korištenje usluge veza putem booking servisa na stranicama www.aci-marinas.com za marine u sustavu ACI marina.
Korisnik mora uplatiti punu cijenu usluge korištenja veza u nekoj od ACI marina.

Rezervacija vrijedi samo za dan koji je plaćen i istječe početkom obračuna veza za drugi dan.

Korisnik unošenjem broja kreditne kartice u booking servise na stranicama www.aci-marinas.com u cijelosti prihvaća opće uvjete rezervacije veza u ACI marinama.
Prilikom sklapanja Ugovora putem internetskih stranica www.aci-marinas.com postaje valjanim u trenutku autorizacije kreditne kartice korisnika usluge veza.
Nakon što je Ugovor sklopljen korisnik se putem e-mail-a obavještava o rezervaciji veza te mu se u elektroničkom obliku dostavlja potvrda o uplati rezervacije.
Kreditna kartica korisnika usluge veza bit će terećena na iznos izražen u kunama po prodajnom tečaju Erste banke na dan terećenja kartice. Iznos sadrži PDV u skladu s hrvatskim zakonskim propisima.

Smještaj u ACI marinama

Marina je dužna čuvati vezove, prihvatiti plovila i pružati usluge korištenja vezova korisniku čije korištenje veza je rezervirano i uplaćeno putem booking servisa na stranicama www.aci-marinas.com
Prilikom uplovljavanja u marinu korisnik je dužan postupiti prema uputama navedenim na potvrdi o uplati rezervacije veza. Korisnik je dužan u potpunosti poštovati pravila o redu u navedenoj ACI marini.
Raspored brodova na vezu u pojedinoj ACI marini određuje osoblje predmetne marine.
Za sve tehničke detalje o vezu korisnik usluge veza treba se obratiti direktno marini u kojoj rezervira vez.

Obveze ACI d.d.

ACI d.d. je kao pružatelj usluga veza pažnjom dobrog gospodarstvenika dužan čuvati rezervirane vezove do kraja perioda rezervacije.
ACI d.d. se obvezuje da će sve svoje obveze predviđene Ugovorom izvršiti u potpunosti, osim u slučaju više sile.

Obveze Korisnika

Korisnik usluga veza u ACI marinama je dužan poštovati pravilnik o redu u ACI marinama te surađivati sa predstavnikom pružatelja usluge veza. Korisnik mora prilikom rezervacije navesti e-mail adresu te telefonski broj na kojem će biti dostupan na dan korištenja veza.
Obveza korisnika usluge veza u ACI marinama je da najkasnije 30 minuta prije uplovljavanja u marinu putem telefona ili radio stanice preko kanala VHF 17 kontaktira marinu u kojoj je rezerviran vez te najavi svoj dolazak i zatraži dozvolu za uplovljavanje.
Korisnik je odgovoran za svu eventualnu štetu koju sam prouzroči tijekom usluga definiranih Ugovorom.
U slučaju da navedeno plovilo za koje je uplaćena rezervacija korištenja veza odstupa od podataka navedenih u prijavi (npr. dužina, širina, gaz), ACI d.d. zadržava pravo naplate razlike u cijeni.

Odustajanje od usluge rezervacije i korištenja veza

Korisnik može otkazati ranije sklopljeni Ugovor minimalno 24 sata od datuma važenja rezervacije. ACI d.d. će u navedenom slučaju korisniku izvršiti povrat uplaćenih sredstava u iznosu od 80%, dok će zadržati 20% manipulativnih troškova.
Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se također i na promjene datuma dolaska kao i na sve druge promjene koje bitno utječu na ispunjenje Ugovora, uključujući i odustajanje od usluge rezervacije i korištenja veza uslijed zaraze Korisnika virusom COVID-19.

Ukoliko Korisnik ne započne s korištenjem rezerviranog veza do vremena navedenog u potvrdi o rezervaciji niti ne otkaže ranije sklopljeni Ugovor minimalno 24 sata od datuma važenja rezervacije, ne ostvaruje pravo na povrat uplaćenih sredstava.

Otkaz usluge korištenja veza u ACI marinama od strane ACI d.d.

U slučaju nastupa eventualnog otkazivanja usluge korištenja veza ACI d.d. će putem telefona i e-maila obavijestiti korisnika o novonastaloj situaciji. E-mail adresa i telefon koje je korisnik naveo prilikom rezervacije i uplate bit će korišteni i ovom prilikom.
U svakom slučaju nemogućnosti ili otkaza izvršenja usluge korištenja veza od strane ACI d.d., korisnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa, ali ne i na naknadu druge štete.

Nemogućnost korištenja usluge veza uslijed pandemije COVID-19

U slučaju zatvaranja državnih granica Republike Hrvatske ili države prebivališta/boravišta Korisnika uslijed pandemije virusa Covid-19, Korisnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa, ali ne i na naknadu druge štete.

U slučaju zatvaranja granica države prebivališta/boravišta Korisnika, Korisnik je dužan obavijestiti ACI d.d. o nemogućnosti korištenja rezerviranog veza najkasnije 24 sata od datuma važenja rezervacije kako bi ostvario pravo na povrat uplaćenog iznosa.

Reklamacije

Korisnik svoje eventualne reklamacije ili pritužbe može upisati u knjigu žalbe pojedine ACI marine ili putem e-mail adrese aci@aci-club.hr
ACI d.d. kao pružatelj usluga korištenja veza za brod će nastojati pružiti ugovorenu uslugu te ispraviti eventualne greške i razmotriti reklamaciju u skladu sa praksom dobrih poslovnih običaja i svojim uvjetima poslovanja.
Sve eventualne sporove s ACI d.d., stranke će nastojati riješiti sporazumno, a u nemogućnosti dogovora za sporove je nadležan sud u Rijeci.

Zaštita osobnih podataka korisnika

Svi osobni podaci korisnika potrebni prilikom procesa realizacije usluge bit će korišteni za daljnju poslovnu komunikaciju između korisnika i ACI d.d.
ACI d.d. kao pružatelj usluga poštuje privatnost korisnika i čini sve kako bi njihovi osobni podaci bili zaštićeni. Prikupljanje i pohranjivanje informacija u ACI bazu podataka vrši se u skladu s odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka te Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (dalje u tekstu: Uredba).
„Osobni podaci“ su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno (npr. imenom) ili neizravno (npr. brojem telefona) kao fizička osoba. Prije dostave osobnih podataka, predlažemo da pažljivo pročitate dokument Opća politika zaštite osobnih podataka ACI d.d. u kojemu su opisana pravila i smjernice za zaštitu privatnosti klijenata.

ACI d.d. se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla i ugovornim partnerima s kojima je sklopljen sporazum o povjerljivosti, isključivo u svrhu upravljanja i optimizacije baza podataka. Svi djelatnici ACI d.d. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
Osobni podaci koje ACI d.d. prikuplja i obrađuje smatraju se povjerljivom informacijskom imovinom koja je istom ustupljena od strane korisnika, a kojima se tijekom obrade, postupa s posebnom pažnjom. Prilikom prikupljanja i obrade osobnih podataka, obavezno se primjenjuju temeljna načela poput zakonitosti, transparentnosti, poštenosti, smanjenje količine podataka i njihova točnost, ograničenje pohrane osobnih podataka, cjelovitost i povjerljivost, pouzdanost te načelo prema kojem se smiju prikupljati samo oni podaci koji su za predmetnu obradu stvarno potrebni, odnosno koji su nužni za ispunjenje obveza; informiranje korisnika o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito davanje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svako prikupljanje suvišnih podataka je zabranjeno. Svi osobni podaci korisnika potrebni prilikom procesa realizacije usluge bit će korišteni za daljnju poslovnu komunikaciju između korisnika i ACI d.d. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla i ugovornim partnerima s kojima je sklopljen sporazum o povjerljivosti, isključivo u svrhu upravljanja i optimizacije baza podataka. Sigurnost obrade osigurava se provođenje mjera zaštite (tehničke i organizacijske) na način da se osobni podaci su štite od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, oštećenja, promjena, neovlaštenih ili nezakonitih obrada. Svi djelatnici ACI d.d. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Svim korisnicima omogućeno je ostvarivanje prava na pristup informacijama o tome koje osobne informacije ACI d.d. posjeduje i za što se koriste, ACI d.d. omogućuje ispravak netočnih i nadopunu nedostajućih osobnih informacija, mogućnost uskraćivanja prava na obradu kada se obrada temelji na privoli korisnika. Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka, pravo na brisanje podataka koji se odnose na korisnika, pravo na prenosivost osobnih podataka te pravo na ulaganje prigovora ACI d.d. i/ili nadležnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka, azop@azop.hr). U svakom se trenutku korisnici mogu obratiti pisanom obaviješću na adresu sjedišta ACI d.d. ili na e-mail adresu dpo@aci-club.hr. Prava u pogledu osobnih podataka mogu se zatražiti pisanim putem pomoću obrazaca zahtjeva vezanim za osobne podatke koji su dostupni korisnicima na web stranicama.

 

Scroll to Top
Scroll to Top