Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ljetnikovca Sorkočević – prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ljetnikovca Sorkočević – prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA


ACI d.d., temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu Usluga izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te ostale potrebne dokumentacije za rekonstrukciju Ljetnikovca Sorkočević-Skala u sklopu realizacije projekta Skala-nova kulturno turistička destinacija u Komolcu, Dubrovniku, u trajanju od pet dana.


Poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave, ACI d.d. poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta koji mogu biti važni kod provedbe postupaka nabave.


Poziv gospodarskim subjektima na sudjelovanje 

Nacrt dokumentacije o nabavi
Projektni zadatak
Troškovnik


24.svibnja 2017.


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


30. svibnja 2017.

Scroll to Top
Scroll to Top