ACI-ju odobrena sredstva Europskih fondova u iznosu od 2,7 milijuna kuna za obnovu ljetnikovca Sorkočević u ACI marini Dubrovnik!

ACI-ju odobrena sredstva Europskih fondova u iznosu od 2,7 milijuna kuna za obnovu ljetnikovca Sorkočević u ACI marini Dubrovnik!

ACI d.d. s ponosom objavljuje da je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije potvrdilo da je projektni prijedlog ACI d.d., „SKALA – nova kulturno turistička destinacija u Komolcu, Dubrovnik“, uspješno prošao svih 7 faza evaluacijskog procesa bodovanja dodijele bespovratnih sredstava te je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo Odluku o financiranju projektnog prijedloga „SKALA – nova kulturno-turistička destinacija u Komolcu, Dubrovnik“ dodjelom bespovratnih sredstava u iznosu od 2,7 milijuna kuna!

Odobreni iznos od 2,7 milijuna kuna bespovratnih sredstava odnosi se na projekt pripreme dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine. Po završetku provedbe projekta koji se odnosi na izradu potrebne dokumentacije, ACI d.d. se namjerava prijaviti i na natječaj za grupu aktivnosti B, odnosno provedbu samog Integriranog programa obnove ljetnikovca Sorkočević.

Sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjena su pružanju potpora obnovi i revitalizaciji kulturne baštine kroz Integrirane razvojne programe temeljene na obnovi kulturne baštine koja podrazumijevaju ulaganje u kulturna dobra praćeno s komplementarnim razvojem dodatnih, primarno turističkih sadržaja/usluga s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Projekt „SKALA – nova kulturno turistička destinacija u Komolcu, Dubrovnik“ obuhvaća rekonstrukciju ljetnikovca i uređenje njegova okoliša. U prostoru dvorca planirano je otvaranje muzeja, škole starih zanata, nove suvenirnice kao i radnje u kojoj će se prodavati alati korišteni u renesansnom razdoblju. Planirana je i obnova i izgradnja restorana te rekonstrukcija parka oko ljetnikovca. Cilj je projekta kreiranje nove kulturno-turističke destinacije u Komolcu kako bi se kulturna baština i identitet dubrovačkog područja valorizirali u turističkom i gospodarskom smislu.

U okviru projekta obnove i rekonstrukcije ljetnikovca Sorkočević Skala, cijela bi se destinacija brendirala kao kulturna i turistička atrakcija Komolca, Grada Dubrovnika i Dubrovačko-Neretvanske Županije. Partneri ACI-ju u projektu su dubrovački Regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva DEŠA i Hrvatski restauratorski zavod.

Provedbom ovog integriranog programa ACI d.d. će dobiti visoku jedinstvenu novu ponudu u svom portfelju te će ACI marina Dubrovnik, Komolac postati jedina marina na Jadranu koja ima kulturnu baštinu visoke vrijednosti u svom vlasništvu te njome održivo upravlja.

Ljetnikovac Sorkočević Skala upisan u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, nalazi se s desne strane rijeke Omble, a čini ga monumentalna ladanjska kuća, vrt – perivoj, parter, sustav šetnica i pergola, četiri središnja vrtna lika s vrtno-gradbenim elementima, ribnjak i vrsna kamena plastika unutar ograđene prostrane parcele.

Ljetnikovac s vrtom građen je krajem 16. stoljeća u stilskom duhu kasne renesanse-manirizma, s kasnijom barokizacijom, gradnjom stepeništa do vode i tvorbom zidnih slikarija u 17. i 18. stoljeću u lođi, kao i u sačuvanoj oktogonalnoj kupaonici. Kao takav predstavlja najveći ladanjski kompleks u regiji, ali i jedan od graditeljski najsloženijih. Jedan je od brojnih ljetnikovaca dubrovačke vlastele koji su građeni u Komolcu u vrijeme Dubrovačke Republike, a do sada nije bio turistički i kulturno valoriziran.

Nakon obnove danas derutnog ljetnikovca i njegova okoliša uspostavit će se novi sadržaji poput renesansnog festivala, raznih koncerata, čitanja poezije te sličnih kulturnih i turističkih događanja, koji će obogatiti destinaciju ponudom novih kulturnih i turističkih usluga.

Scroll to Top